Vodní tok

Vodním tokem se rozumí proud soustředěného toku vody po zemském povrchu, který je prostorově ohraničen dnem a břehy. Počátek vodního toku je označován jako pramen, konec vodního toku jako ústí, což je místo, kde se řeka vlévá do řeky vyššího řádu, jezera nebo moře.  Pramenem (počátkem) vodního toku může být vývěr podzemní vody, výtok z ledovců, bažin a močálů nebo soutok dvou a více toků nižšího řádu.

Pramenné úseky řek označujeme jako zdrojnice.  V případě, že vodní tok má více zdrojnic, existuje několik pravidel, jejichž pomocí se určuje, která z nich je pramenná.  Především rozhoduje jejich délka, vodnost, nadmořská výška pramene, nebo jestli jsou pojmenované či nikoliv. V případech, kdy má řeka nepojmenované, stejně dlouhé a vodné zdrojnice určuje se jako pramen řeky počátek „levé“ z nich (směrem od pramene).

Ústí může mít jednoduchou podobu (soutok dvou řek, vtok řeky do jezera) nebo speciální– delta (jako konec řeky se pak označuje místo vústění nejdelšího a nejvodnatějšího z ramen), ponor či propad v krasové oblasti. V případě komplikované delty  se koncem řeky označuje místo před počátkem větvení.

Vznik řek a potoků je výsledkem srážko-odtokového procesu v krajině.  Voda, která ve formě atmosférických srážek spadne na povrch, stéká působením gravitace po svazích s největším spádem. Nejprve má tento jev podobu neorganizovaného plošného splachu (ronu), postupně se však odtok soustřeďuje do drah, jež nabývají podobu erozních rýh či stružek, vytvořených dynamickým účinkem stékající vody na podloží svahu.  Voda ze stružek se poté koncentruje ve sníženinách tektonického, erozního (strže), ledovcového, chemického (kras) či jiného původu.  Postupně tak vznikají koryta vodních toků protékající protáhlé sníženiny – údolí.

Údolí dělíme podle toho, zda jsou nebo nejsou protékána vodou na:

a, říční údolí – údolí trvalé protékána vodou

b, suchá údolí – údolí občasně protékaná vodou nebo která byla vodou protékána v minulosti