Hydrometrie

Hydrometrie je dílčí vědní disciplínou hydrologie. Zabývá se měřením hydrologických prvků, způsoby měření a přístroji k tomu potřebnými, jakož i metodami získávání, zpracování a archivování dat.

Mezi základní sledované hydrologické prvky a jevy patří:

  • měření vodních stavů
  • pozorování ledových jevů
  • měření teploty vody
  • měření průtoků
  • měření množství plavenin a splavenin
Soustavním měření těchto prvků, jejich vyhodnocováním, archivací a zpracováním se organizovaně zabývá Český hydrometeorologický ústav.  Ten navazuje na tradici hydrologických služeb, vzniknuvší za Rakouska-Uherska
v roce 1875 (Hydrografická komise pro Království České). Hydrologická služba se poté v monarchii centralizovala v Ústředním úřadě pro hydrologickou službu ve Vídni (1890), jež však měla oddělení dle jednolivých geografických částí mocnářství. Po vzniku ČSR převzal tuto roli v  roce 1919 založený Československý státní ústav hydrologický, který měl načas za úkol kromě sledování povrchové a podzemní vody, přípravy podkladů k vodnímu hospodářství,  také měřit teploty vzduchu a srážky. V rámci protektorátu byl hydrologcký ústav převeden pod správu Ústředního meteorologického ústavu pro Čechy a Moravu. Oba ústavy byly definitvně  sloučeny v roce 1954 do Hydrometeorologického ústavu. V rámci vzniku federace (1969) se tento ústav rozdělil na Český  a Slovenský hydrometeorologický ústav. Název ČHMÚ, tak jak ho známe dnes vznikl r. 1980. Dělí se na několik úseků (viz obr. 1)

Org. schéma ČHMÚ

Obr. 1 Organizační členění ČHMÚ (zdroj:www.chmi.cz)