Práce s modelem

Po otevření softwarové aplikace DesQ – MaxQ 6.0 je nutné vyplnit zadání problému, který budeme pomocí modelu řešit.

Obr. 1 Prostředí a kalibrace modelu

1. Nastavení typu povodí (červený rámeček) – zde nám aplikace nabízí dvě možnosti

  • jeden svah – povodí lze redukovat do jednoho svahu
  • dva svahy – klasický typ povodí ve tvaru otevřené knihy

2. Nastavení varianty (modrý rámeček) – model nám nabízí tři varianty zpracování

  • Varianta I – výpočet maximálního N-letý průtoku vyvolaného deštěm kritické doby trvání
  • Varianta II – výpočet maximálního průtoku při zadané době trvání a opakování deště
  • Varianta III – maximální průtok při zadané době trvání deště a intenzitě deště

V dalších zadáních dochází ke specifikaci zájmového povodí, pro které bude model vypočítávat průtoky:

3. Charakteristika zájmového povodí (zelený rámeček)

  • délka údolnice (km) – lze zjistit planimetrováním z mapy, z hydrologických tabulek či z prostředí gis
  • spád údolnice (%) – spočítá se jednoduše ze vztahu uvedeného v kap. hydrografie

4. Kalibrování maximálních srážkových úhrnů a doby opakování pro Varianty I a II (hnědý rámeček) – hodnoty jsou předdefinované (tlačítko s „?“) pro jednotlivé srážkoměrné stanice v síti ČHMÚ. Zadává se nejbližší stanice k vybranému povodí. Zadaná stanice se také objeví v okně „Popis projektu“.

5. Charakteristika svahů povodí (fialový rámeček) – pro pravý a levý svah v povodí (směrem po spádnici) se kalibruje plocha a sklon (metody GIS), součinitel drsnosti (opět s pomocí „?“ – nutné znát land-cover), typ CN křivky (viz kapitola hydrologické modely)  pro výpočty se standartně používá druhý typ CN křivky), a číslo CN křivky jež lze zjistit pomocí známého filtračního součinitele nebo z hlavní půdní jednotky.

6. Pro Variantu III se definuje doba trvání deště a intenzita deště v mm za min.

Po aktivaci tlačítka se symbolem „kalkulačka“ následuje fáze propočítávání průtoků. Výsledky se zobrazí ve formě tabulky, časových řad nebo hydrogramu (Obr. 2, 3)


Obr. 2 Výsledný hydrogram při navrhovaném dešti

Obr. 3 Výstupové časové řady modelu

Literatura a zdroje:

HRÁDEK, F., KUŘÍK, K. (2001): Maximální odtok z povodí, ČZU a Credit, Praha, 37 s.

Program DesQ – MaxQ. Výpočet maximálních průtoků na malých povodích, on-line (www.desq-maxq.cz)