DesQ – MaxQ

Hydrologický model DesQ byl vytvořen prof. Hrádkem v roce 1997. V roce 2000 byl aktualizován na základě připomínek uživatelů a nového výzkumu autorů. Aktualizovaná verze nese název DesQ – MaxQ. Zkratka DesQ znamená návrhový průtok , MaxQ potom maximální průtok, v souvislosti s průchodem povodňových vln. Model je určen pro  povodí typu otevřené knihy, do velikosti 10 km2. V případě větších povodí lze model použít na menších subpovodích. Jak z charakteristiky vyplývá, model je určen pro neměřená malá povodí. K jeho aplikaci tak nepotřebujeme žádné údaje o průtocíh a vodních stavech na drobných vodních tocích. Svým charakterem se jedná o „black-box“ deterministický model, je tak vhodný pro užívání v geografii bez speciálních znalostí hydrodynamiky a hydrauliky. Na katedře geografie UP je k dispozici nejnovější verze modelu 6.0.

Model lze využít pro:

  • výpočet maximálních N-letých (návrhových) průtoků a objemů povodňových vln, vyvolaných přívalovými dešti kritické doby trvání
  • výpočet maximálních průtoků a objemů povodňových vln, vyvolaných dešti zadané doby trvání a intenzity
  • odvození tvaru povodňových vln (časové řady)
  • hodnocení dopadů hospodářské činnosti v povodí (land-use) na srážko-odtokové procesy

Literatura a zdroje:

HRÁDEK, F., KUŘÍK, K. (2001): Maximální odtok z povodí, ČZU a Credit, Praha, 37 s.

Program DesQ – MaxQ. Výpočet maximálních průtoků na malých povodích, on-line (www.desq-maxq.cz)